రాహుల్ గాంధీ ప్రధానిగా చూడాలనివుంది, కానీ..

రాహుల్ గాంధీ ప్రధానిగా  చూడాలని వుందని..

కాని ఏ దేశానికో నిర్ణయించుకోలేకపోతున్న  ప్రముఖ సినిమా నటుడు  శ్రీకాంత్ భారత్